ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមមុខរបរ

Accounting (1) កំពង់ចាម(1)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 25 /01/2018
ផ្នែកទីផ្សារ (5) បាត់ដំបង(5)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 24 /01/2018
Customer Service (2) ភ្នំពេញ(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 27 /01/2018
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 16 /02/2018
Admin & Finance Assistant (1) កំពង់ធំ(1)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 25 /01/2018
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 01 /02/2018
Receptionist (1) ភ្នំពេញ(1)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 31 /01/2018
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 18 /02/2018
Teller (2) ភ្នំពេញ(2)
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 14 /02/2018
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 09 /02/2018

ព័ត៌មានថ្មីៗ
ក្នុងប្រទេស
ផ្សេងទៀត
សកម្មភាព
  • NEA រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹ...
    2018-01-24 02:33:36

    ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្តាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធមនុស្ស ពិសេសគឺធានាឲ្យស្ត្រី និងបុរសមានសិទ្ធស្មើគ្នាលើគ្រប់រូបភាព។ទន្ទឹងនឹងនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាននឹងកំពុងផ្តល់អាទិភាពទៅលើ ការលើកម្ពស់ឲ្យមានសមភាពយេនឌ័រលើគ្រប់វិស័យ ជាពិសេសក...

    ផ្សេងទៀត
  • ឱកាសការងារជាង ៣០០ កន្លែងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊...
    2018-01-24 02:40:48

    ឱកាសការងារចំនួន៣២៧ កន្លែងក្នុងមុខតំណែងផ្សេងៗគ្នាពីក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន៤នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន សម្រាប់យុវជនសិស្ស/និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើទូទៅនៅក្នុងវេទិកាការងារប្រចាំខែរបស់ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារ (NEA) នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ។

    ក្រុមហ៊ុនទាំង...

    ផ្សេងទៀត
  • តើលោកអ្នកចង់ក្លាយជាបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទCellcard...
    2018-01-17 07:33:11

    ការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍បាននិងកំពុងបំប្រួញគម្លាតនៃទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សក្នុងប្រទេស តំបន់ និងពិភពលោកឲ្យកាន់តតែខិតជិតគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងឆាប់រហ័ស។ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាការទាញយកសក្តានុពល និងអត្ថប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកនេះកំពុងបោះ ជំហានទៅមុខឥតឈប់ឈរ តាមរយៈការហូរចូលនៃវិនិយោគទុនពីសំណាក...

    ផ្សេងទៀត